Zamówienia publiczne


Przetarg nieograniczony na:"Dostosowanie budynku Przedszkola nr 1 do wymagań p.poż."

19‑06‑2008 10:27:51

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 5 150 000 EURO

Publiczne Przedszkole nr 1
98-300 Wieluń ul. Wodna 4

tel. 0-prefiks-43 843 42 52 tel./ fax 0-prefiks-43 843 78 86 http:/bip-przedszk1.um.wielun.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Dostosowanie budynku Przedszkola nr 1 do wymagań p.poż."

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie zabezpieczeń ppoż. budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Wieluniu do wymagań przepisów o następującym zakresie rzeczowym:

- roboty budowlane: montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych ( 1 x 3,854 m2 ), montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych ( 1 x 2,3 m2 ), uzupełnienie ścianek działowych (ok. 7,55 m2), wykonanie tynków (ok. 114,64 m2), malowanie tynków (ok.109,438 m2), montaż drzwi ppoż EI 30 (14 x 2,05 m2 ), wykonanie posadzki płytkowej na pow. ok. 7,05 m2, wykonanie kanałów wentylacyjnych z montażem wentylatorów.

Kod CPV 45262500 - 6 roboty murarskie

45410000 - 4 tynkowanie

45421110 - 8 instalowanie drzwi i ram okiennych

45421150 - 0 instalowanie stolarki niemetalowej

1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

2. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

3. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca nie wnosi wadium.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena - 90 %
Gwarancja - 10 %

6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego - Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu, ul. Wodna 4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - bezpłatna. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:/bip-przedszk1.um.wielun.pl

7. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami są:
Zakład Obsługi Placówek Oświatowo- Wychowawczych - Michał Szeląg, 98-300 Wieluń, Plac Kazimierza Wielkiego 2
pok. nr 10, tel. 0 - 43 843 78 88 , w godzinach: poniedziałek - piątek 7.30-15.30
Publiczne Przedszkole nr 1 - Anna Płuciennik, 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4, t
el. 0 - 43 843 42 52 ,
w godzinach: poniedziałek - piątek 8.00-15.00

8. Termin składania ofert upływa dnia 11.07.2008 r. o godz. 10.00. Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zamkniętych
kopertach. Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: oferta
przetargowa na zadanie pn. : "Dostosowanie budynku Przedszkola nr 1 do wymagań p.poż". Nie otwierać przed 11.07.2008 r. godz. 10.30 " i złożyć w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Publicznego Przedszkola nr 1w Wieluniu, ul. Wodna 4.

9. Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.07.2008 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego - Publiczne Przedszkole nr 1 w Wieluniu, 98-300 Wieluń, ul. Wodna 4.

10. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy

1. spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych,

2. nie podlegający wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3. posiadający uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia tj. uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz zaświadczenia z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzających przynależność do tej izby na dzień składania ofert.

4 udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. Zamawiający wymaga udokumentowania roboty budowlanej w zakresie wykonania prac budowlano-remontowych o wartości co najmniej 40 000,00zł

11. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zależności od złożonych dokumentów na zasadzie "spełnia" -"nie spełnia".

12. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

Wieluń, dnia 19.06.2008 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP w dniu 19.06.2008 r. i zarejestrowane pod Nr 134451 -2008

Poniżej spakowany załącznik do pobrania:

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Płucienik , w dniu:  28‑05‑2007 14:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Płucienik , w dniu:  28‑05‑2007 14:37:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2017 12:45:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie